Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 413
Кількість
статей : 653
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Дубровіна Любов Андріївна
Рубрики : Персоналії
Дубровіна Любов Андріївна

imageДубровіна Любов Андріївна (30 вересня 1950 р., м. Шадринськ Курганської області РФ) – історик бібліотечної справи, книгознавець, документознавець, архівознавець; доктор історичних наук (1993), професор зі спеціальності "Книгознавство, бібліографознавство, бібліотекознавство" (1996), заслужений діяч науки і техніки України (2004), член-кореспондент Національної академії наук України (2006).

З 1984 р. працює у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ) старшим науковим співробітником, завідувачем відділу рукописів, директором Інституту рукопису (з 1992). З квітня 2018 р. тимчасово виконувала обов'язки генерального директора НБУВ. Постановою Президії НАН України від 07.11.18 № 312  призначена генеральним директором НБУВ.

Л. Дубровіна розробляє питання теорії та історії рукописно-книжної спадщини, рукописних фондів бібліотек, наукові засади формування, наукового опису та використання рукописних документальних колекційних фондів бібліотек в умовах інформатизації суспільства, розвитку ресурсної бази вітчизняного бібліотечно-інформаційного середовища, засади академічних публікацій історичних документів. Одним із напрямів її діяльності є розвиток методології та методів кодикології та кодикографії, історичного книгознавства, бібліографії рукописної книги. Під її керівництвом в Інституті рукопису створено низку наукових каталогів рукописних пам'яток різними мовами (старослов’янською, грецькою, арабською, польською), путівники по колекціях і зібраннях Інституту рукопису та спеціалізованих фондів НБУВ, інші науково-довідкові видання, підготовлено видання рукописних пам'яток. Упродовж 30-ти років Л. Дубровіна створила українську кодикологічну школу, під її керівництвом захищено понад 40 кандидатських і докторських дисертацій. Вона є головою спеціалізованої вченої ради в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня за спеціальностями «книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» та «документознавство, архівознавство».

Декілька фундаментальних праць вченої присвячено історії бібліотечної справи в Україні в ХХ ст., у тому числі історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998, 2003, 2008 рр. видано три томи за період 1918–1941, 1941–1964, 1964–1991 рр.); 2009 р. вийшло монографічне дослідження з історії бібліотечної справи та бібліотек України в ХХ ст., опубліковано низку статей з історії бібліотек України ХХ ст., де розглянуто питання правових засад, функцій, діяльності бібліотек різних типів і видів, розвитку бібліотечних технологій та науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства, бібліографії, книгознавства в Україні. Важливим напрямом її роботи є дослідження історії бібліотек під час Другої світової війни, зокрема бібліотек Києва: випущено фундаментальний довідник, здійснено публікацію документів, низки статей щодо грабіжницької політики нацистів у організації вивезення бібліотечних фондів. Опубліковано праці щодо долі цінних бібліотечних колекцій після Другої світової війни (зокрема Оссолінеуму).

Низку праць Л. Дубровіної присвячено заснуванню Національної бібліотеки України, ролі видатних учених у її створенні (В. І. Вернадського, М. П. Василенка, А. Ю. Кримського, В. О. Кордта, Г. П. Житецького та ін.). Вона є автором біографічних статей, присвячених життю та діяльності відомих діячів архівної та бібліотечної справи: О. М. Апанович, М. В. Геппенера, Г. П. Житецького, П. М. Попова, М. П. Візира, Д. Я. Самоквасова, М. М. Бантиша-Каменського, О. С. Онищенка, В. Ю. Омельчука та ін.

Автор, укладач та науковий редактор понад 350 наукових публікацій; бере активну участь у колективних монографіях, таких як: «Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства» (2011), «Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища» (2012) та ін. Засновник та голова редколегії періодичного збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України» (з 1993 р.), член редколегій багатьох професійних збірників наукових праць та періодичних видань, зокрема: «Бібліотечний вісник», «Наукові праці НБУВ», «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития».

Нагороджена орденом преподобного Нестора Літописця ІIІ ступеня (2008) за видання «Пересопницького Євангелія», преміями імені М. Костомарова НАН України (1996), імені Василя Веретеннікова Держ. ком. арх. України (2000), премією НАН України за найкраще історичне дослідження подій Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. в Україні, почесною відзнакою УБА «За внесок у розвиток бібліографознавства» (2005). Має почесне звання «Жінка 1992 року» Міжнародного біографічного центру у Кембриджі (Велика Британія) та «Жінка успіху» Американського біографічного центру (2000).

Твори

Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л. А. Дубровіна. – К., 1992. – 262 с.;

Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1918-1941 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. — К., 1998. — 337 с.;

М. П. Василенко та В. І. Вернадський як фундатори Національної бібліотеки Української держави / Л. А. Дубровіна // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.). – К., 1998. – С. 185–198;

Рукописна книга як об'єкт національного бібліографічного репертуару України в контексті поняття «писемна пам'ятка» та її автора // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 1999. – Вип. 2. – С. 141–154;

Фонди бібліотеки Академії наук УРСР та її філій у кінці 1943 – на початку 1948 рр.: перерозподіл між бібліотеками, установами, приватними особами // Библиотечное дело и краеведение : сб. науч. тр. – К.; Симферополь, 2000. – Вып. 2. – С. 27–40;

Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Рейхскомісаріату України як джерело з історії бібліотек і долі бібліотечних фондів у період нацистської окупації Києва (1941–1943 рр.) / Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. та спогадів. – К., 2001. – № 6 (7), ч. 2. – С. 6–24;

Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1941-1964 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. — К. : Наук. думка, 2003. — 357 с.;

Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з окупованих територій у 1941–1944 рр. і формування Східної бібліотеки і Центральної бібліотеки Вищої школи у Німеччині / Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова // Пам'ятки: археографічний щорічник. – 2003. – Т. 4. – С. 46–69;

Дослідження історії переміщення книжкової культурної спадщини України в період Другої світової війни / Боряк Г. В., Л. А. Дубровіна // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації України (1941–1944). – К., 2004. – С. 36–58;

Бібліотеки м. Києва в період нацистської окупації (1941–1943): загальні напрями політики та діяльність окупаційних установ /Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації України (1941–1944). – К., 2004. – С. 59–113;

Анотований покажчик архівних документів Оперативного штабу окупованих східних областей, рейхскомісара України, Київської міської управи (1941–1944). Публікація документів // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації України (1941–1944) / укл. Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова. – К., 2004. – С. 170–778;

Современное состояние изучения истoрии библиотек и книжных коллекций Украины в период Второй мировой войны / Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна // Библиотека в контексте истории. Материалы 6-й международной научной конференции. Москва, 4–5 октября 2005 г. – М, 2005. – С. 177–187;

Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1965-1991 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. — К., 2008. — 373 с.;

Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко. – К., 2009. – 530 с.;

Бібліотеки та бібліотечна справа / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко // Історія української культури : у 5 т. –  Т. 5 : Українська культура ХХ – початку ХХІ століть, кн. 4. – К., 2013. – С. 326–387;

В. І. Вернадський і Україна / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна // Вісник НАН України. – 2013. – № 3. – С. 38–66;

Рукописно-книжна спадщина України в сфері національної культури: створення традиційних та електронних ресурсів // Рукописна та книжкова спадщина України : зб. наук. праць. – К., 2014. – Вип. 18. – С. 286–315;

Інші публікації див. на персональній веб-сторінці Л. А. Дубровіної: http://irbis-nbuv.gov.ua/fond/ir/people/dubrovina.html.

Джерела

Матяш І. Б. Дубровіна Любов Андріївна // Джерелознавство історії України: Довідник. – К., 1998. – С. 169–170;

Дубровіна Любовь Андріївна // Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі. – К., 1999. – С. 47–48;

Дубровина Любовь Андреевна // Кто есть кто в библиотечно-информационной сфере России и СНГ: справочник. – 4-е доп. изд. – М., 2000. – С. 110–111;

Онищенко О. С. Любов Андріївна Дубровіна – сучасний історик, книгознавець, джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи / О. С. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2000. –  № 5. – С. 16–26;

Слободяник М. Лідер вітчизняного книгознавства / М. Слободяник // Бібліотечна планета. – 2000. – № 3. – С. 29–31;

Дубровина Любовь Андреевна // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ : справочник. – 5-е доп. и испр. изд. – М., 2001. – Т. 1. – С. 204;

Онищенко О. Любов Андріївна Дубровіна – сучасний історик, книгознавець, джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвід. зб. наук. пр. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С. 371382;

International Who's Who of Professional and Business Women // American Biographical Institute: Eighth Edition. 2002. P. 65;

Даниленко В. М. Дубровіна Любов Андріївна // Українські історики ХХ століття : Біобібліогр. довід.  – Київ; Львів, 2003. – Вип. 2, ч. 1. – С. 108– 109; 

Дубровіна Любов Андріївна // Жінки – вчені Києва. – К., 2003. – С. 166;

Матяш І. Б. Дубровіна Любов Андріївна // Українські архівісти: Біобібліогр. довід. – К., 2003. – Вип. 3 : 1970–1990-ті роки. – С. 69–72;

Дубровіна Любов Андріївна // Портрети сучасниць. – К., 2004. – Вип. 2. – С. 56;

Дубровіна Любов Андріївна // Київ: Іст.-біогр. енциклопед. довід. – К., 2007. – С. 1070;

Дубровіна Любов Андріївна // Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність.  Бібліографія. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 130–133.

Ковальчук Галина Іванівна
Статтю створено : 01.10.2015
Останній раз редаговано : 05.12.2018