Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 3
За місяць : 425
Кількість
статей : 620
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ковальчук Галина Іванівна
Рубрики : Персоналії
Ковальчук Галина Іванівна

imageКовальчук Галина Іванівна (29.05.1953 р., м. Київ) – книгознавець, доктор історичних наук, професор, директор Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Закінчила в 1977 р. філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, 1990 р. аспірантуру Київського державного інституту культури, спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія». У січні 1992 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Історія розвитку книгознавства в УСРР в 20–30 рр.». Працювала в Київскому національному університеті культури і мистецтв викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором, викладала історію книги, книгознавство, експертизу рідкісних книг.

З грудня 1996 р. займає посаду завідувача відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). 2005 р. захистила докторську дисертацію «Теорія та практика книжкового пам’яткознавства ХХ століття», одержала науковий ступінь доктора історичних наук за спеціальністю «книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство», а 2006 р. здобула вчене звання професора. Коло наукових інтересів: історія вітчизняного книгознавства, діячі бібліотечної справи та книгознавства, книгознавча термінологія; історія книги та книжкової культури; книжкові пам’ятки в бібліотечних фондах, проблеми укладання Державного реєстру книжкових пам’яток. Підготувала чотирьох кандидатів наук. Є науковим керівником аспірантів і пошукувачів.

Бере активну участь у наукових конференціях, що проводяться в Україні та за її межами, а також у навчальних семінарах для бібліотекарів.

Багато уваги вчена приділяє науковому редагуванню і рецензуванню праць колег, у НБУВ очолює редакційно-видавничу раду, є членом вченої ради та заступником голови спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство», оціночної комісії. Член редколегій журналу «Бібліотечний вісник», наукових збірників «Рукописна та книжкова спадщина України», «Наукові праці НБУВ», «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития», а також «Вісника Львівського національного університету» (серія «Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології»), щорічника Наукової бібліотеки ім. Врублевських Академії наук Литви.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України (2003); Подякою Київського міського голови за вагомий особистий внесок у підготовку нової генерації висококваліфікованих фахівців для книжкової справи України (2003); Почесною грамотою Президії Національної академії наук України і Центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України – за вагомі наукові досягнення, особистий внесок у справу бібліотечно-інформаційного забезпечення науки, культури і освіти України; Дипломом конкурсу Міжнародної асоціації академій наук на здобуття премії ім. Д. С. Ліхачова МААН за внесок у розвиток книгознавчої науки, книжкової культури та розроблення проблем книжкового пам’яткознавства (2011); Відзнакою Національної академії наук України «За підготовку наукової зміни» (2012).

Науковий доробок Г. І. Ковальчук становить понад 300 авторських публікацій історико-книгознавчої, бібліотекознавчої, бібліографічної, документознавчої тематики, серед яких монографії, статті, бібліографічні покажчики, навчальні посібники, методичні рекомендації, рецензії тощо.

Твори

Дослідження стану бібліотек України та їх роботи з читачами в 1927–1928 роках / Г. І. Ковальчук // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1995. – Вип. 1. – С. 58–62;

Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880–1957) : біобібліогр. нарис / Г. І. Ковальчук, Н. Ф. Королевич ; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1995. – 44 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 4);

Бібліологічні вісті, 1923–1930 : сист. анот. покажч. змісту / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. Г. І. Ковальчук. – Київ: Абрис, 1996. – 160 с.;

Київські бібліотеки у 1930 році / Ковальчук Г. І. // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1997. – Вип. 2. – С. 18–22;

Керівники ВБУ–НБУВ (1918–1998) / Галина Ковальчук // Бібл. вісн. – 1998. – № 5 – С. 18–28;

Архів С. І. Маслова як джерело з історії створення та діяльності відділу стародруків ВБУ / Галина Ковальчук // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвід. зб. наук. пр. – Київ, 1999. – Вип. 1 : Архів і особа. – С. 175–182;

Відділи стародруків та рідкісних видань наукових бібліотек: історія та концепція створення / Ковальчук Г. І. // Історія наукових бібліотек у контексті історії, культури, освіти в Україні : матеріали наук.-практ. конф., 14–15 жовт. 1999 р., Київ / Держ. іст. б-ка України. – Київ, 1999. – С. 74–80;

Директори Всенародної бібліотеки України (20–30-ті рр.) / Галина Ковальчук // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – 2000. – № 2/4. – С. 179–206;

Книжкові пам’ятки в бібліотечних фондах: критерії відбору та визначення / Г. Ковальчук // Бібл. планета. – 2001. – № 2 : дод. – С. 1–5;

Професіограма співробітника відділу стародруків та рідкісних видань / Галина Ковальчук // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 9. – С. 593–601;

Книгознавча робота з бібліотечними фондами книжкових пам’яток та проблеми охорони таких фондів / Г. І. Ковальчук // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві. Історія. Проблеми. Перспективи : до 185-річчя Наук. б-ки Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова : зб. ст. – Одеса, 2003. – С. 64–75;

Колекції стародруків і рідкісних видань у бібліотеках України: історія створення, проблеми обліку та інформаційного розкриття / Г. І. Ковальчук // Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від. рідкіс. видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2003. – С. 6–22;

Словник книгознавчих термінів / уклад.: В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко ; Книжк. палата України. – Київ : Аратта, 2003. – 160 с.;

Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук. – Київ : НБУВ, 2004. – 644 с.;

Державний реєстр книжкових пам’яток України і український бібліографічний репертуар: питання співвідношення / Галина Ковальчук // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2006. – Вип. 16. – С. 306–314;

Передмова / Г. І. Ковальчук // Бібліотечні парадокси: бібліотекознавчий твір 1736 р. – Київ, 2006. – С. І–VI. – (Пам’ятки бібліотекознавчої думки);

Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації / Г. Ковальчук // Бібл. планета. – 2010. – № 3. – С. 9–11;

Книжкове пам’яткознавство в системі бібліотекознавства / Галина Ковальчук // Бібл. вісн. – 2011. – № 3. – С. 14–18;

Рукописні книги та стародруки / Галина Ковальчук. – Київ : НБУВ, 2011. – 100 с.;

Український науковий інститут книгознавства / Галина Ковальчук. – Київ : Видавничий дім «Академперіодика», 2015;

Віктор Федорович Іваницький (1881 – 1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г. І. Ковальчук ; ред. колегія: Л. А. Дубровіна (голова) та. ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 312 с.;

Інші публікації див. на персональній веб-сторінці Г. І. Ковальчук: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/fond/vsd/people/gik.html.

Джерела

Ковальчук О. Ковальчук Галина Іванівна / О. Ковальчук // Українські історики : біобібліогр. довід. / НАН України, Ін-т історії України – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 130–132. – (Серія «Українські історики»);

Ковальчук (Кобякова) Галина Іванівна // Українські бібліографи: Біографічні відомості. Професійна діяльність. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 63–64;

Добко Т. Книгознавець Галина Ковальчук / Т. Добко // Книгознавець Галина Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 35–37;

Добко Т. В. Ковальчук Галина Іванівна / Т. В. Добко // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2013. – Т. 13. – С. 535.

Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (до 25-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажчик / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Н. І. Моісеєнко ; вступ. ст. Л. А. Дубровіної. – Київ : НБУВ, 2013. – 86 с.;

Лабынцев Ю., Щавинская Л. Профессор Г. И. Ковальчук – историограф украинского книговедения / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамент культуры г. Москвы, Упр. культуры по центр. адм. округу г. Москвы, Гос. бюджет. учреждение культуры г. Москвы «Библиотека украинской литературы», Отд. истории укр. кн. – Москва, 2013. – 84 с.

Дубровіна Любов Андріївна
Статтю створено : 22.09.2015
Останній раз редаговано : 14.11.2018